Mức đóng kinh phí công đoàn, đoàn phí công đoàn năm 2019

Nếu như kinh phí công đoàn là khoản tiền mà doanh nghiệp phải đóng, thì đoàn phí công đoàn do người lao động đóng. Mức đóng kinh phí công đoàn và đoàn phí công đoàn năm 2019 như sau:

  Kinh phí công đoàn Đoàn phí
Đối tượng đóng Các doanh nghiệp, kể cả doanh nghiệp không thành lập tổ chức công đoàn Người lao động tham gia tổ chưc công đoàn
Mức đóng Đóng 2% của quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của người lao động Đóng 1% tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, nhưng mức đóng đoàn phí hàng tháng tối đa chỉ bằng 10% mức lương cơ sở.
Lưu ý: Từ 01/07/2019, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 1,49 triệu đồng/tháng; do đó, mức đoàn phí tối đa là 149.000 đồng.
Phương thức đóng - Đóng theo tháng, mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động;

- Tổ chức, doanh nghiệp nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp: Đóng theo tháng hoặc theo quý một lần cùng với thời điểm đóng BHXH bắt buộc cho người lao động;

- Đóng tại tại Liên đoàn Lao động quận/huyện nơi đặt trụ sở
- Đóng hàng tháng cho công đoàn cơ sở; hoặc

- Trích từ tiền lương hàng tháng
Mức phân bổ - 69% tổng số thu kinh phí công đoàn do công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp sử dụng;
- 31% tổng số thu kinh phí công đoàn nộp công đoàn cấp trên
- 40% tổng số thu đoàn phí công đoàn do công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp sử dụng;
- 60% tổng số thu đoàn phí nộp công đoàn cấp trên
Căn cứ Nghị định 191/2013/NĐ-CP

Nghị định 88/2015/NĐ-CP

Hướng dẫn 2212/HD-TLĐ
Quyết định 1908/QĐ-TLĐ

Hướng dẫn 238/HĐ-TLĐ

Hướng dẫn 2212/HD-TLĐ